[psycho-thrillers.com] Jennifer White - Nylon Burglar